Autor textů: Michal Mašek

Životopis

Miroslav Houra se narodil 3. srpna 1933 v Krhanicích nad Sázavou. V letech 1948 – 1952 studoval na Vyšší škole uměleckého průmyslu v Praze (K. Müller), 1952 – 1955 absolvoval Pedagogickou fakultu UK v Praze (C. Bouda, K. Lidický, M. Salcman).  V letech 1955 – 1959 odešel na základě tzv. umístěnky učit na ZŠ ve Světci u Bíliny. 1956 – 1961 vystudoval dálkově Vysokou školu pedagogickou v Praze (profesuru výtvarné výchovy a dějepisu), 1959 – 1960 pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze jako metodik výtvarné výchovy, 1960 – 1970 působil jako odborný asistent pro kresbu a grafiku na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem.

Politické prověrky roku 1970 jeho pedagogickou dráhu ukončily. Od té doby se věnoval pouze tvorbě, která zahrnuje malbu, kresbu, volnou a příležitostnou grafiku, monumentální realizace pro architekturu (mozaiky, dřevořezby, mříže, vitráže, tkané i netkané tapisérie), ilustraci, publicistiku.) Od r. 1960 žil v Ústí nad Labem. Roku 1967 se stal členem SČUG Hollar, byl členem skupiny Objekt, 1977 členem SČVU, získal čestná uznání SSPE a spolku exlibristů v Lublani. Od r. 1960 uspořádal více než 100 samostatných výstav. Od 60. let získal za grafiku a ilustrace řadu cen.

Tvorbou M. Houry prostupuje motiv činorodého člověka s jeho elementárními vazbami k rodině, domovu, práci i k přírodě. Jeho osobitý, vyrovnaný a úsporný projev se zakládal na kresbě, jejíž sklon k monumentalitě, k lapidární zkratce a symbolům prozrazuje úsilí o maximální sdělnost obsahu. Zvýrazňování kontrastů linií a ploch i kompozičně ukázněné a často rytmizované pojednávání námětů navozují dojem harmonie. Základním projevem Hourovy tvorby byla grafika, z technik pak dřevořez a linoryt. Volnou grafiku často seskupoval do cyklů, v nichž rozváděl různé aspekty svého sdělení a stupňoval přesnost, a účinnost svého výrazu. Volná i příležitostná grafika dokládá v četných variantách barevných přetisků a soutisků, případně i v kolorování také silné malířské cítění autora. V příležitostné grafice, v níž se M. Houra těšil mezinárodní pověsti, nalezl zase výzvu k uplatnění v miniatuře, k zapojení písma do obrazu i hledání vztahů s přáním objednatele. Od r. 1955 realizoval více než 700 exlibris. (Asi 15 % z nich vlastní renomovaní evropští znalci). Jejich výjimečný úspěch dokládá tucet cen a medailí z mezinárodních soutěží, což vyniká tím spíš, že jde o ocenění z období nadvlády technik z hloubky. Většina Hourových exlibris vznikla v linorytu, od druhé poloviny 60. let často barevně, sotva 5 % jich umělec vytvořil suchou jehlou a jen okrajově použil jiné grafické techniky. Mezi motivy jeho exlibris dominují lidské dvojice jako znaky lásky, rodiny a pokračování života, symboly domů jako zástupná znamení domova, bezpečí a zakořenění; takřka všudypřítomné květy nebo slunce jakoby zaklínají životní štěstí a radost, hvězdy a lodě zase připomínají časoprostorové přesahy lidské touhy, siluety koní ztělesňují vitalitu a ušlechtilou sílu. Umělcův sklon k rytmickému opakování a zmnožování totožných prvků souvisí zjevně s hlubokým cítěním hudby; je to zřejmé i z vysokého zastoupení hudebních motivů. Druhou početnou složku Hourovy příležitostné grafiky představuje přes 400 novoročenek. Většina z nich nepatří sběratelům. Jejich náměty se vesměs pojí s osudy majitelů, případně s regionem, na druhé straně motivy hvězdného nebe, vody, květin a stromů jako doprovodné prvky figurálních motivů naznačují elementární závislost člověka na přírodních rytmech a dějích dlouhého trvání, a to překvapivě na úkor společenských kontextů. I technicky v nich z více než 95 % dominuje linoryt, od r. 1961 zčásti barevný, vzácněji kolorovaný. Úsporné, výtvarně však vynalézavé využívání přetisků světlé barvy přes tmavé vytváří díky začlenění bílých ploch do obrazu typické, často efektní čtyřbarevné harmonie. Názorově i výrazově sourodé Hourovo dílo, a to včetně zmíněného úctyhodného množství příležitostné grafiky, obohatilo české moderní umění o výrazně svébytný projev.

Miroslav Houra zemřel v Ústí nad Labem 19. 1. 2006.

Výstavy, ocenění a zastoupení ve sbírkách

Miroslav Houra uskutečnil víc než 110 samostatných výstav v Čechách, na Moravě, ale i v cizině (1967 Vídeň, 1978 Lódž, 1979 Frederikshavn, 1982 Magdeburg, 1988 Berlín, 1989 Bratislava 1991 Vladimir, 1995 Katowice, 1995 Maribor, 2001 Modena. Navíc jen od roku 1990 zastoupen na více než 150 kolektivních přehlídkách.

Za grafiku, hlavně na mezinárodních výstavách exlibris, obdržel několik ocenění (1973 Peruggia, 1974 Bled, 1976 Lisabon, 1979 Frederikshavn, 1981 Mönchengladbach, 1986 Norimberk, 1991 Passau, 1992 Praha, 1995 Katowice, 1999 Chrudim.

Zastoupen je ve sbírkách: NG Praha, Galerie hl.m. Prahy, Galerie Litoměřice, Louny, Liberec, Roudnice n. L., Terezín, Alšova jihočeská galerie Hluboká n. Vlt., Muzeum Teherán, Muzeum Oregon, Museum Euroexlibris Sint Niklaas, Muzeum krásných umění Nancy, Musée Ovar Portugal, Puškinovo muzeum Moskva, Muzeum města Magdeburgu. Soukromé sbírky: USA, Francie, Itálie, Dánsko, Holandsko, Švédsko atd.

Autor – čtivý výtvarník i pedagog

 

Ze záložky knihy M. Houry Jak se dívat na grafiku, vydané Státním pedagogickým nakladatelstvím 1971:

 

Naše bohatá literatura o výtvarném umění má stále ještě jedno slabé místo: nedostatek populárně a přitom fundovaně napsaných knížek, které by dokázaly především mladé lidi naučit správně a citlivě se dívat na výtvarné dílo, pochopit podstatu výtvarníkovy práce. Hourova práce plní tento úkol téměř ideálně. Jeho práce o grafice je jakýmsi autorovým dialogem s mladým čtenářem nad jednotlivými grafickými listy…

„Slíbil jsem vypravování o grafice. Nechci rušit pravidla a zvyklosti, začínám proto technikou nejstarší – dřevořezem. Dřevořez zasluhuje úcty. Mezi ostatními technikami je stařečkem… Tam, kde začínají kulturní dějiny lidstva, objevuje se i dřevořez. Ten, který leží před vámi, je z 15. století. Téměř všechny obrázky té doby zobrazují život, činy a utrpení světců. Byly vyrývány do měkkého, nejčastěji lipového dřeva. Na povrch destičky si nakreslil rytec motiv, v našem případě postavu Krista. Jednoduchou linkou, kresbou zbavenou podrobností, zdůraznil momenty, které ho nejvíc upoutávaly, o kterých chtěl vyprávět: probodenou ruku, karabáč, kterým byl člověk bičován, trnovou korunu i smutný výraz zubožené tváře. Pak kresbu vyřezal. Opatrně kladl ostří nože zprava i zleva nakreslené čáry. Pomalu a opatrně vyhluboval, pracně vybíral neprokreslenou hmotu dřeva. Všimněte si, jak můžeme vyčíst způsob řezů, způsob řezů, způsob štípání dřeva i drobné nepřesnosti, dané těžkopádností techniky a vyvolané odporem, který dřevo klade i sebeostřejšímu noži. Rytec chtěl mít jistě linku stejnoměrně silnou, vlasově tenkou, nůž však poznamenal plynulost linie nejednou kostrbatostí. A což teprve v místech, kde se stýká několik černých čar – například v zorničkách očí, v bodlinách karabáče. Při pozorném prohlédnutí si přesně vybavíme každý dotyk, každý zářez nože…“

 

Obraz – Slovo – Čas

 

První grafické listy, s nimiž předstoupil před veřejnost, vznikají ve druhé polovině padesátých let. To už Houra žije na Ústecku (bydlel tehdy ve Světci u Bíliny, rodišti Vojtěcha Preissiga). Nechává na sebe působit krajinu dolů, hald, lanovek, těžebních velkostrojů a kouřících komínů, utváří si své vztahy ke krajině a ta se stává jeho prvním inspiračním zdrojem. Hourovy listy z této doby, dřevořezy, linoryty a monotypy (Poznamenaná země či Hostomický oprám 1959, Starý důl 1960, Haldy 1961) se už vyznačují formálními rysy příznačnými i pro jeho další tvorbu: ostře řezané tvary výrazně od sebe odlišují velké bílé a černé plochy vytvářející hmotnou strukturu; u jiných listů je bílá plocha členěna silně řezanými konturami budov, postav, stromů, předmětů… „Světec bylo místo svým způsobem zázračné,“ vzpomíná MH. „Doslova půlkou vsi procházel povrchový důl. Úchvatné dramatické divadlo: robustní kubizující domy, zjizvená otevřená země, hořící, dýmající sloje uhlí, mezi tím pulzující činnost člověka. To všechno do budoucna určilo tloušťky a rytmus mých čar, proporce figur. Ty motivy mě svou dimenzí, černou vůní práce uhrančivě lákaly. Teprve v této krajině jsem se narodil… Výtvarně narodil.“ (Z článku K.Staňka)

Tvorba třiatřicetiletého Miroslava Houry dospěla zralosti v polovině šedesátých let. Je dobře si uvědomit, že hodnoty, o něž mu vždycky šlo, jevily se v dobovém kontextu jako vysloveně „antimoderní“ a „tradiční“. Zatímco se široký proud naší současné umělecké produkce vrhl převážnou měrou do oblasti iracionální problematiky, odhlížející od tváře každodennosti, setrval Houra ve svém zájmu o život lidské bytosti obklopené věcmi tohoto světa. Vědomí sounáležitosti s lidským společenstvím je v malíři zabydleno od dětství, prohlubuje se a narůstá úměrně s přibývajícím životním poznáním. Houra ovšem není z rodu tvrdohlavců, uzavřených do myšlenkové klausury, kteří v nesnášenlivém roztrpčení popírají hodnoty, stojící mimo jejich vymezená hájemství. Do této chvíle měl jeho výtvarný projev podobu klidného vyprávění, sdělujícího autorův chápající pohled na člověka, prožívajícího svůj život bez velkých problémů, žijícího v civilním, technikou prostoupeném prostředí. Pojednou se ale v jeho grafických listech i obrazech děj zastavil. Bezstarostnost se vytratila. Cyklus „Lidé-domy“ přestává být přitakávajícím autorovým komentářem, přeměňuje se v symbol, osobně vyhrocený, který se bude ve svém obsahu prohlubovat a zpřesňovat. Parafráze biblických a mytologických motivů vedle podobenství jím prožitých událostí se stávají metaforou osudové problematiky tak trvalé, jako jsou základní otázky žití, vyvstávající znovu a znovu, po staletí, s neodbytností, která až mrazí. (Jan Škvára na okraj výstavy v Děčíně 1967)

Havárie: 23. května 1968. Havarie je vždycky nepříjemný, podivný karambol. Vybočení z normálu…Do konce července v litoměřickém špitále. Původní prognóza, že nepřežijem, je zažehnána… Konečně doma o berlích, konečně veselejší stav, až do okamžiku, kdy nás ve čtyři ráno budí telefon: Podívejte se z okna, jsme obsazeni…Okupace…Ta havárie měla i vedlejší dopady. Snažil jsem se dohnat zameškaný čas. Tři roky jsou dlouhá doba, zejména v čase velkých proměn. Celé katedře pozastaveno členství v partaji, byli jsme volání k takzvaným prověrkám… Sdělil jsem svou tezi, že jsem byl zdravotně mimo od jara 1968 a že mým cílem je dělat dobrou kantořinu a dobrý kumšt. Pozdě jsem pochopil, že vše bylo dávno rozhodnuto: naše výtvarná katedra svou odbornou aktivitou impotentní marxisty dávno štvala – vyloučen tedy, protože se chci věnovat jen kantořině a jen kumštu. A nakonec mě vyhodili i z fakulty. Konečně za mne někdo rozhodl, konečně budu na volné noze. Doháním termíny, ve spěchu ryji grafiky… (Heslo „havarie“ z nedokončené osobní encyklopedie MH)

Drobná grafika: V příležitostné grafice, v níž se M. Houra těšil mezinárodní pověsti, nalezl výzvu k uplatnění v miniatuře, v řešení problémů se zapojením písma do obrazu i se vztahy k přáním objednatelů. Od r. 1955 realizoval přes 700 exlibris. Část z nich patří přátelům, ale většina sběratelům. Jejich výjimečný úspěch dokládá tucet cen a medailí z mezinárodních soutěží, což vyniká tím spíš, že jde o ocenění z období nadvlády technik z hloubky. Většina Hourových exlibris vznikla v linorytu, od druhé poloviny 60. let často barevně, sotva 5 % jich pak umělec vytvořil suchou jehlou a jen okrajově použil jiné grafické techniky. Mezi motivy exlibris dominují slunné stránky lidské existence, lidské dvojice jako znaky lásky, rodiny a pokračování života, symboly domů jako zástupná znamení domova, bezpečí a zakořenění; takřka všudypřítomné květy nebo slunce jakoby zaklínají životní štěstí a radost, hvězdy a lodě zase připomínají časoprostorové přesahy lidské touhy, siluety koní ztělesňují vitalitu, ušlechtilou a nekořistěnou sílu. Umělcovy sklony k rytmickému opakování a zmnožování totožných prvků, související zjevně s hlubokým cítěním hudby, jak je zřejmé i vysokého zastoupení hudebních motivů, spolu s jeho hravostí, hloubavostí i řemeslnou poctivostí a úsilím o přesnost výrazu vedly k invenčním hrám s motivem nebo k jeho posouvání po ose příběhu: obojí našlo uplatnění ve více než deseti tematických souborech exlibris. (Kouzlo exlibris, stránky Pavla Vlčka, sběratele exlibris)

Obrazy s reliefními rámy – Umělcovým přínosem české výtvarné tvorbě je podle kritiků jeho znovuobjevení funkce rámu. Houra je první, kdo od doby secese znovu chápe rám nikoli jako ohraničení obrazu, ale jako součást a další pokračování děje obrazu. Je to takové poselství, které nekončí orámováním obrazu, ale jde dál, čímž se rám stává součástí výtvarného sdělení. V tom je Houra skutečně jedinečný. Vzkříšení, Charón, Pocta rodnému kraji, Cesty, Lešanský exodus, Krajina touhy, Smutný obraz představují svým způsobem výjimečná, ojedinělá díla české výtvarné tvorby. MH sám o nich řekl: „Obraz má proto rám, aby malíř věděl, kde skončit. Plastičnost reliéfního rámu má nádhernou příchuť zápasu s konkrétním materiálem. Lipové dřevo medově voní, i když závěrečná polychromie, voskování původní chutě přehluší. Proces vzniku je pro autora větším zážitkem než výsledný tvar. Ten dlouhý čas se k principu spojení obrazu s reliéfním rámem vracím. Musím se vracet, je to posedlost.“ (Krkonošské noviny na okraj výstavy z díla M.Houry v chrudimském kabinetu ex libris, květen 1997)

Nejvyšší mozaika v Evropě se stala dominantním motivem výstavy Ústecké „Nanebevzetí“ Miroslava Houry. V expozici připomíná nedožité 80. narozeniny jejího autora. „Deset pater komunistického nebe“ či „Nanebevzetí dělnické třídy“, takové posměšné přezdívky dostalo dílo, které ústecký výtvarník vytvořil roku 1985 pro tehdejší budovu Krajského národního výboru Severočeského kraje na Mírovém náměstí. I když jeho téma nepochybně ovlivnila ideologie doby vzniku, jde o unikát vysoce hodnocený jak po stránce umělecké, tak po stránce technické. Výškou 25 metrů a šířkou asi 16 metrů představuje jednu z největších moderních mozaik v Evropě. Houru k ní inspirovaly gigantické mozaiky z dvacátých a třicátých let z Mexika. Zhruba na 400 metrech čtverečních symbolicky znázorňuje vývoj severních Čech. Na mozaice je přes 300 postav od Přemysla Oráče přes výjevy selských bouří a husitů přes stávkující horníky po dělníky v továrnách a důlní velkorypadlo. Dílo je zároveň nesporným technickým unikátem. Výtvarník musel nakreslit obrazy v měřítku jedna ku jedné. Kvůli tomu si pronajal odsvěcený kostel, kde strávil čtyři měsíce. Zároveň dvacet sklářů pod vedením předního českého mozaikáře F. Tesaře vyrábělo dva roky barevné části mozaiky, které pak dalších pět měsíců osazovali na budovu. Z původní podoby mozaiky pak v roce 1997 zmizel citát socialistické ústavy „Veškerá moc v Československé socialistické republice patří pracujícímu lidu“ který – proti původní autorově myšlence – prosadily tehdejší stranické orgány. Po roce 1989 pak autor na zakázku nového majitele domu, jímž byl tehdy okresní úřad, umístil do středu mozaiky motiv rodného domu na Sázavě jako symbol rodiny. Jinak ale na celé mozaice divák nenajde jediný politický symbol, ani hvězdu ani zkřížený srp s kladivem. „I když byl ochotný najít s režimem určitou míru kompromisu, aby mohl tvořit, z uměleckých hodnot nikdy neslevil,“ říká k tomu historik Martin Krsek. (Zdroj: https://usti.idnes.cz/hourova-vystava-v-usti-0v0-/usti-zpravy.aspx?c=A130918_1978705_usti-zpravy_alh)

Vyznání „Jsou objevy v hodnotách osudového prozření, které přicházejí nečekaně, v nepřipraveném čase, v nepředvídatelném místě. I toto mé poznání mě zastihlo bohužel až v pozdní zralosti Ohromen stojím konečně před vašimi obrazy, stojím před zázrakem: zemitě hnědé, medově okrové barvy, temná, až nečitelná plátna. Vaše paleta má stejné tóny, jakými vládli velcí malíři minulosti…Chci si rozumět s vašimi plátny, vstoupit důvěrně do jejich hmoty. Každý z vašich obrazů je svědectvím vždy začatého, nově vedeného zápasu o lidskou, rustikální, uměleckou pravdu, vaši pravdu. Fantasticky napsané, umocněné detaily figur – velké ruce, mohutné nohy, nelichotivé výrazy tváří…Z těch obrazů je přímo čitelná intenzita malířského zápasu. Z vašich obrazů sálá až nepochopitelná, přitom podmanivá bezohlednost k výslednému tvaru. V jakési až selské dřině vaší tvorby je vždy úchvatná prostota a jednoznačná odevzdanost vnitřnímu záměru – sdělit, vyslovit se. Tvořit.“ (Vyznání Constantu Permeke v Hourově soukromé publikaci Hledání otců)

 

RUCE (vzpomínka)

Michal Mašek

Vzpomínka. Ateliér. Skicák…Ruka… Jakoby se na dně té rozložité dlaně choulil miniaturní model. Panna. Zmenšenina hourovské Venuše, nebo hvězdy na zem spadlé… Když nad vlnou se ňadro skví a půlku těla moře skrývá… On však nemaluje dívku ani hvězdu; maluje příběh dlaně a vrací ruce, co je z ní… Kdo kdy měl to štěstí navštívit Hourovic chalupu, usadili ho u fortelného kulatého stolu a dříve nebo později požádali, ať vlastním otiskem obohatí objemnou „knihu rukou“ – fascinující přehlídku dlaní všech možných kumštýřů, architektů, básníků, sběratelů, novinářů, přátel. Ostatně, i mistrovy ruce samotné byly nepřehlédnutelným fenoménem každého posezení v ateliéru. Bez ustání, za plné zábavy i vášnivých debat, kmitaly s tužkou, rydlem či štětcem; a co víc, patřily na přední místo v rejstříku symbolů, opakujících se v nesčetných proměnách na obrazech a grafických listech, jimiž ateliér přetékal… Však právě ony – Hourovy ruce – se podle slov dvorního mozaikáře Františka Tesaře – staly jeho štěstím i neštěstím. A kdo ví proč? Snad proto, že v dané době byly v módě zejména ruce dělnické, se tehdejším vlivným Hourův symbol líbil. A zároveň jim nestačil. I tak osud zadělává těsto na koláč nenávisti… Věci ale nebývají vždy takové, jakými se zdají být. Tvůrcova ruka přece jenom neorá, netěží a neobrábí. Zato klade prst na hrdlo dnů a zkouší jejich, i náš vlastní tep: robustní, skoro sedlácká dlaň plná semínek, z nichž lis tlačí víno zkoušené i zkušené, mnohdy natrpklé… Pomýšlím na chlapce, který vyměnil ruce za špatně navoskované peří; pomýšlím na rizika vertikál. Lid miluje mýty. Když to pak žbluňkne v rybníku, sotvakdo si všimne. I gotika nakonec unaví a vertikální činy bolí za krkem. Ale tady dole přecejen hluboká brázda kypřící podstatnou zem spěje k souvrati: oči se zvednou, rýha přetne horizont, proryje rám a vykročí vzhůru. A nejsou-li pak kapky potu na oráčově čele krůpějemi shora padajícího vosku..? A zase znovu: skicák, ateliér, vzpomínka. Mé těžké roky. On vypráví, oči bloudí od obrazu k obrazu…Ach ano – Cesty! Emblematický bílý dům, sedící žena, nakročený muž, opodál čekající kůň… A vysoko na nebi hvězda – tudy jdi a tam… Ví, kam se chystám. Bere list papíru a v akvarelu se mu pod rukou poklidně rozpíjí replika – domov, ruce rezignovaně složené v klíně, ruce roztřesené odhodláním: víš-li jdi! Vědět kdy, vědět proč, dokázat dojít – malířova dedikace, které sám, aspoň v tom posledním punktu, nestačil dostát. Tak jeho ruka, přátelsky napřažená z díla, přesahující obraz i rám, dodnes hladí a laská, domlouvá, káže, tluče do stolu. Hmatá osud, svůj vlastní, tvůj i můj, a hněte ho… Neboť se zatajeným dechem pracuje rytec a drží v ruce víc, než jenom hlavu rydla. Bojí se, aby nezardousil skřivana…

(citace kurzívou z básní Jana Skácela, Žena ve zvěrokruhu – Znamení Panna, a Něžná suma grafického umění věnované básníkem Miroslavu Hourovi)